Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

09.04.2015 г. – Информация за плащания по договора

28.07.2015 г. – Информация за плащания по договора

20.08.2015 г. – Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение

12.11.2015 г. – Информация за плащания по договора

16.11.2015 г. – Информация за изълнението на договор за обществена поръчка

18.11.2015 г. – Информация за плащания по договора

Skip to content