Община Венец

Информация и съдържание на преписката за обществената поръчка в РОП на АОП

 

16.12.2014 г. – Информация за плащания по договора

07.09.2015 г. – Информация за плащания по договора

28.10.2015 г. – Информация за приключване на изпълнението на договора

13.11.2015 г. – Информация за плащания по договора

18.11.2015 г. – Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

Skip to content