Община Венец

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по проектно предложение „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“ във връзка с предстоящото кандидатстване на община Венец по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

20.06.2018 г. – Покана, техническа спецификация, чертежи и образци

06.07.2018 г. – Протокол

06.07.2018 г. – Решение

06.07.2018 г. – Оферта №1

06.07.2018 г. – Оферта №2

06.07.2018 г. – Оферта №3

Skip to content