Община Венец

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект BG05SFPR002-2.001-0110  „Грижа в дома в община Венец”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирано от Европейския съюз“.

Обява за набиране на документи за персонал по проект ” Грижа в дома в Община Венец”

Във връзка с изпълнението на проект Грижа в дома в община Венец, Договор № BG05SFPR002-2.001-0110-C01 по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, по Програма „Развитие на човешките ресурси”2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, Община Венец обявява подбор на персонал за предоставяне на почасова интегрирана здравно-социална услуга “грижа в дома”, чрез провеждане на конкурс, както следва:

1. За изпълнение целите на Проекта ще бъдат назначени 34 (тридесет и четири) санитари на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден.

 1.1. Основни функции:

  – Осъществяване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи:

  -Поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;

  – Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост;

  – Съдействие при приготвяне на храна;

  – Оказване на помощ при хранене;

  – Извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);

1.2.  Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността:

–  Да не са осъждани;

 – Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

–  Образователна степен – не се изисква;

–  Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;

–   Умения и нагласа за работа с възрастни хора  и хора с увреждания;

–   Допълнителни квалификации са предимство.

 • специфични изисквания:

       –  Комуникативност и умения за работа в екип.

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначен 1 (един) Медицински специалист на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден.

   2.1. Основни функции:

  –  Събира и предоставя здравна информация на потребител

 – Предоставя квалифицирани медицински услуги, недублиращи тези от НЗОК и съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта;

  – Осъществява профилактика и консултиране на потребителите за социално-значими заболявания;

 – Придружава потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група;

 – Извършва манипулации, които могат да бъдат извършвани извън лечебно заведение;

  – Води и съхранява документацията, съпътстваща услугата.

 2.2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността :

      –   Да не са осъждани;

      – Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

      – Образователна степен – висше, професионален бакалавър, полувисше;

      – Специалност – „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Здравни грижи”, „Фелдшер”;

      – Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването;

       – Умения и нагласа за работа с възрастни хора и хора с увреждания;

       – Допълнителни квалификации са предимство.

 • специфични изисквания:

         –  Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

          –  Умения за работа в екип.

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначен 1 (един) Координатор на услугите, на трудов договор, с почасова заетост 8 часа на ден.

3.1. Основни функции:

           –  организира графика на санитарите и медицинския специалист;

      – отговаря на запитвания и искания за информация и документация с висока степен на услужливост, такт, дискретност и поверителност;

           – изпълнява всякакви други задачи, възложени от ръководителя на проекта;

           – води необходимата документация и отчетност.

3.2.  Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността :

          –  Да не са осъждани;

          – Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

          – Образователна степен – висше/професионален бакалавър, средно;

          – Специалност – не се изисква;

         –  Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;

         –  Умения и нагласа за работа с възрастни хора  и хора с увреждания;

         –  Допълнителни квалификации са предимство.

 • специфични изисквания:

           –  Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

           –  Умения за работа в екип.

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначен 1 (един) шофьори на трудов договор, с почасова заетост 8 часа на ден.

      4.1. Основни функции:

         – Извършва транспортиране на персонала по проекта до и между домовете на потребителите;

         – Изготвя и отчита изискуемата документация, свързана с пътуванията;

         – Спазва правилата за движение по пътищата;

         – Спазва работния график и разписанието за движение;

         – Отговаря за състоянието и техническата изправност на автомобила.

       4.2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността:

          –   Да не са осъждани;

          – Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в   областта    на предоставянето на социални услуги;

          –  Образователна степен – средно;

        –  Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;

        –  Допълнителни квалификации са предимство.

 • специфични изисквания:

           –  Умения за работа в екип.

 РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

      – писмено заявление;

     – лична карта (за справка);

     – автобиография;

     –  документ за завършено образование;

     – копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги;

     – други документи.

 • Образците на необходимите документи за участие са достъпни на кандидатите в деловодството на Общинска администрация и на интернет страницата на община Венец – venets.bg. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация – Венец, ул. «Кирил и Методий» № 24, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа.

Срок за подаване на документи – от 01.02.2023 г. до 14.02.2023 г. включително.

    Кандидатите  подали заявления в срок до 14.02.2023 година ще бъдат оценени и класирани от комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община Венец.
С класираните канидати ще бъде сключен трудов договор за предоставяне на услугата, считано от 01.03.2023 година.
1.2.  Подборът протича в два етапа:

            – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

            –  интервю;

          До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

            Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват в тридневен срок след изтичане на срока за подаване на документите, за участие в подбора.

              В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

          Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

            След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто.

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление (по образец);
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Документ за завършено образование (копие);
  4. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).
 2. Автобиография /образец/.

 

 

Skip to content