Община Венец

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект BG05SFPR002-2.001-0110  „Грижа в дома в община Венец”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирано от Европейския съюз“.

Обява за набиране на документи от кандидатите за потребители по проект ” Грижа в дома в Община Венец”

        От   01.02.2023  г. в община Венец стартира Проект  Грижа в дома в община Венец, Договор № BG05SFPR002-2.001-0110-C01 по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, по Програма „Развитие на човешките ресурси”2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Възрастни хора и лица с увреждания ще ползват интегрираните социално-здравни услуги, в рамките на 12 месеца считано от 01.03.2023 г..

Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:

– Лица с трайни увреждания и техните семейства;

– Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Кандидатите могат да избират един или няколко вида услуга.

Дейност на санитарите:

Индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда.

Поддържане на личната хигиена, физическа подкрепа, хигиена в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на лицето.

Дейност на медицински специалисти:

Индивидуализирана подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда на комплексна, квалифицирана здравна помощ, с цел постигане на независимост на възрастните хора и лицата с увреждания и подобряване на достъпа им до социално-здравни услуги.

Профилактика и консултиране, грижи за физическото и социално здраве на потребителите, медицински грижи и манипулации в домашна среда, провеждане на назначени лечения и др.

Дейност на психолога: Индивидуална психологична подкрепа

Териториален обхват –  всички населени места от Община Венец.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават от 01.02.2023 г. до края на проектните дейности всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа  лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

– Заявление за кандидатстване за  потребител;

– Декларация за съгласие за обработка на личните данни;

–  Декларация за участие в други програми;

– Експертно решение на ТЕЛК, Медицински протокол на ЛКК или други медицински документ /копие/;

–  Документ за самоличност /за справка/;

Образците на необходимите документи за участие са достъпни на кандидатите в деловодството на Общинска администрация и на интернет страницата на община Венец – www.venets.bg.

Skip to content