Община Венец

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Венец уведомява всички данъкоплатци, че от 04.01.2024г. стартира плащането на местни данъци и такси за 2024 г. в общината.

Желаещите да ползват отстъпка от 5% следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите данъци и такси до 30 април 2024 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се плати и на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври 2024 г., но в този случай отстъпка не се ползва.

 Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите данъци и такси по един от следните начини:

  Тази година Община Венец организира томбола, за изрядни данъкоплатци на общината, които са заплатили всички видове данъци и такси към общината за 2024 г., както и за всички изминали години.

Ще се раздадат 3 (три) предметни награди, като разпределението ще става чрез жребий в присъствието на нотариус.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

1. Право на участие имат всички физически и юридически лица, заплатили в срок до 30.04.2024г.всички видове данъци и такси за 2024 г., нямат просрочени задължения за местни данъци и такси към Община Венец, за настоящата и предходни години.

2. За да участват в томболата, лицата следва да попълнят талон с номер и дата на квитанцията, за внесени задължения, трите имена и телефонен номер за връзка;

 2.1. За лицата, платили данъците в сградата на общината или в изнесените каси по населени места (кметствата), талоните се получават на място и попълнени се пускат в подготвена за целта запечатана кутия.

 2.2. Лицата, платили в офиси на EasyPay, чрез банков превод и чрез пощенски запис може да участват, като попълнят и изпратят на e-mail:  kmet@venets.bg талон, който може да бъде изтеглен от сайта на Община Венец от следния линк. Получените по е-mail талони ще бъдат поставени в кутията за томболата след извършена проверка от длъжностно лице.

3. Всяко едно данъчно задължено лице има право да участва в томболата еднократно.

4. Печелившите талони ще се изтеглят на 10.05.2024г. в сградата на Община Венец от назначена комисия, в присъствието на нотариус.

5. Печелившите участници се уведомяват от организатора на посочения в талона телефон за връзка, за начина на получаване на наградата. Участникът спечелил награда, с когото организаторът не успее да се свърже на посочения от него телефон за връзка, губи правото си да получи наградата, като същата се връчва на резервен печеливш участник;

6. Община Венец осигурява следните награди:

1. Смарт телевизор;

2. Микровълнова фурна;

3. Кафемашина.

7. Краен срок за получаване на наградите от печелившите данъкоплатци е 31.05.2024г. Наградите се връчват лично на печелившите лица срещу представяне на документ за самоличност.

8. Ако спечелилият награда не се яви до крайния срок, тя се връчва на резервен печеливш участник.

9. В томболата не могат да участват служители на отдел „OП “ при Община Венец и лицата, ангажирани със събирането на местни данъци и такси в изнесените каси по населените места.

  Допълнителна информация гражданите може да получат на телефон: 05343/2191.

Skip to content