Община Венец

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с предстоящите  частични избори за кмет на кметство Боян на 28 февруари 2021 г., Община Венец Ви уведомява за следното:

  1. В периода от 07.02. 2021 г.до 13.02.2021 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, с приложено копие от документ ТЕЛК/НЕЛК (Приложение 17-МИ-НЧ), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес.
  2. 2В периода от 07.02.2021 г.до 13.02.2021 г., включителноизбиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението ((Приложение № 13-МИ-НЧ), чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината или кметството собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.
  3. В периода от 07.02.2021 г. до20.02.2021 г. , включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателният списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината или кметството по образец (Приложение № 7-МИ-НЧ) /, чл. 43, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.
  4. До 22.02.2021 г. включителноизбиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 13.02.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на кметство с. Боян, община Венец е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/.
  5. В изборния ден –избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на общината или кметството /Приложение № 12-МИ-НЧ/ /чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1,2,3 и 8 от ИК/.

Удостоверението се издава от кмета на кметството в изборния ден по образец /Приложение № 14-МИ-НЧ/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

Избирателят попълва и декларация по образец /Приложение № 15-МИ-НЧ/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

 

Skip to content