Община Венец

Входящ № /дата
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2 част І
01/25.04.2023 г.
Инджихан Хюсеин
Главен специалист „ПИ”
ДА
02/26.04.2023 г.
Джемиле Халилова
Главен специалист „Финанси”
ДА
03/04.05.2023 г.
Зюбейде Кьосева
Старши експерт „О, К и СД”
ДА
04/05.05.2023 г.
Емине Хюсеин
Началник отдел „ОП”
ДА
05/05.05.2023 г.
Шабан Хасанов
Главен специалист „ТСУ”
ДА
06/05.05.2023 г.
Фирдес Рафи
Главен специалист „МДТ”
ДА
07/05.05.2023 г.
Сабахатин Мехмед
Главен специалист „МДТ”
ДА
08/05.05.2023 г.
Айсел Мехмед
Главен специалист „МДТ”
ДА
09/05.05.2023 г.
Айше Чиракова
Главен специалист „АО”
ДА
10/05.05.2023 г.
Исмихан Мехмед
Главен специалист „АО”
ДА
11/05.05.2023 г.
Лютвен Хамдиева
Главен специалист „УС”
ДА
12/05.05.2023 г.
Айджан Ниязи
Главен специалист „УС”
ДА
13/05.05.2023 г.
Йозлям Джевдет
Главен специалист „Финанси”
ДА
14/05.05.2023 г.
Елихаме Хюсменова
Главен специалист „Финанси”
ДА
15/09.05.2023 г.
Нели Иванова
Юрисконсулт
ДА
16/09.05.2023 г.
Тюркян Муса
Младши експерт „Връзки с обществеността”
ДА
17/10.05.2023 г.
Хатидже Исуф
Директор на дирекция „ФСД и УС”
ДА
18/10.05.2023 г.
Мелят Халилова
Старши специалист „АО”
ДА
19/10.05.2023 г.
Бирсен Халидова
Старши специалист „АО”
ДА
20/10.05.2023 г.
Айсел Ибрахим
Старши специалист „АО”
ДА
21/10.05.2023 г.
Гюлхан Ризаева
Старши специалист „АО”
ДА
22/10.05.2023 г.
Джемал Хюсеин
Кметски наместник на с.Денница
ДА
23/10.05.2023 г.
Вилдан Халимова
Главен специалист „Касиер”
ДА
24/11.05.2023 г.
Севим Ахмед
Главен специалист „ТСУ”
ДА
25/11.05.2023 г.
Неджат Салимов
Домакин – изпълнител
ДА
26/11.05.2023 г.
Нургюн Хасан
Старши специалист „АО”
ДА
27/11.05.2023 г.
Айше Мехмед
Старши специалист „АО”
ДА
28/12.05.2023 г.
Зюбейде Мехмед
Секретар на община
ДА
29/12.05.2023 г.
Недредин Мехмедов
Кметски наместник на с.Страхилица
ДА
30/12.05.2023 г.
Севие Салимова
Главен специалист „ЧР”
ДА
31/12.05.2023 г.
Селятин Мехмед
Главен специалист „ПИ”
ДА
32/12.05.2023 г.
Медиха Юзеир
Старши специалист „АО”
ДА
33/12.05.2023 г.
Неврие Кязимова
Главен специалист „ПИ”
ДА
34/12.05.2023 г.
Весиле Реджебова
Секретар на МКБППМН
ДА
35/12.05.2023 г.
Вилдан Али
Директор на дирекция „ПИ, ТСУ, КК”
ДА
36/04.12.2023 г.
Джемал Хюсеин
Кметстки наместник с.Денница
по чл.49, ал.1, т.2 по ЗПК заключителна
37/07.12.2023 г.
Недредин Мехмедов
Кметски наместник с.Страхилица
по чл.49, ал.1, т.2 по ЗПК заключителна
Skip to content