Община Венец

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – общинска администрация

Списък на неподалите, в законоустановения срок пред Кмета на Община Венец, декларации по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

Skip to content