Община Венец

Входящ № / дата
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35, ал.1 т.2 – част I
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част ІI
01/03.02.2021г.
Айджан Ниязи
Главен специалист “Финанси”
ДА
02/19.03.2021 г.
Недживет Халим
Ст.спец. „АО” с.Боян

ДА

по чл.38,ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

03/02.04.2021 г.
Ердинч Еминов
Гл.спец. „Гр.З и ОМП”
ДА

по чл.38,ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

04/11.05.2021 г.
Айше Чиракова
Гл.спец. „АО”
ДА
05/11.05.2021 г.
Исмихан Мехмед
Гл.спец. „АО”
ДА
06/11.05.2021 г.
Елихаме Хюсменова
Гл.спец. „Финанси”
ДА
07/11.05.2021 г.
Инджихан Хюсеин
Гл.спец. „ПИ”
ДА
08/11.05.2021 г.
Тюркян Муса
Мл.експерт „Вр.с общ.”
ДА
09/11.05.2021 г.
Шабан Хасанов
Гл.спец.”ТСУ”
ДА
10/11.05.2021 г.
Фирдес Рафи
Гл.спец. „МДТ”
ДА
11/11.05.2021 г.
Нели Иванова
Юрисконсулт
ДА
12/11.05.2021 г.
Хатидже Исуф
Директор на д-я „ФСД и УС”
ДА
13/11.05.2021 г.
Зюбейде Кьосева
Ст.експерт „О,К и СД”
ДА
14/11.05.2021 г.
Севие Салимова
Гл.спец. „ЧР”
ДА
15/11.05.2021г.
Джемал Хюсеин
Кметски наместник на с.Денница
ДА
16/12.05.2021 г.
Селятин Мехмед
Гл.спец. „ПИ”
ДА
17/12.05.2021 г.
Лютвен Хамдиева
Гл.спец. „Финанси”
ДА
18/12.05.2021 г.
Джемиле Халилова
Гл.спец. „Финанси”
ДА
19/12.05.2021 г.
Неврие Кязимова
Гл.спец. „ПИ”
ДА
20/12.05.2021 г.
Айше Мехмед
Ст.спец.”АО”
ДА
21/12.05.2021 г.
Сабахатин Мехмед
Гл.спец. „МДТ”
ДА
22/12.05.2021 г.
Вилдан Халимова
Гл.спец. „Касиер”
ДА
23/13.05.2021 г.
Неджат Салимов
Домакин – изпълнител
ДА
24/13.05.2021 г.
Зюбейде Мехмед
Секретар на община
ДА
25/14.05.2021г.
Недредин Мехмедов
Кметски наместник на с.Страхилица
ДА
26/14.05.2021 г.
Медиха Юзеир
Ст.спец.”АО”
ДА
27/14.05.2021 г.
Севим Ахмед
Гл.спец.”ТСУ”
ДА
28/14.05.2021 г.
Вилдан Али
Директор на д-я „ПИ, ТСУ и КК”
ДА
29/14.05.2021 г.
Нургюн Хасан
Ст.спец.”АО”
ДА
30/14.05.2021 г.
Мелят Халилова
Ст.спец.”АО”
ДА
31/14.05.2021 г.
Весиле Реджебова
Секретар на МКБППМН
ДА
32/14.05.2021 г.
Айсел Ибрахим
Ст.спец.”АО”
ДА
33/14.05.2021 г.
Бирсен Халидова
Ст.спец.”АО”
ДА
34/14.05.2021 г.
Емине Хюсеин
Началник отдел „ОП”
ДА
35/14.05.2021 г.
Айсел Мехмед
Гл.спец. „МДТ”
ДА
36/06.12.2021г.
Йозлям Джевдет
Главен специалист “Финанси”
ДА

 

Skip to content