Община Венец

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1,т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – общинска администрация