Община Венец

Стая

Длъжност

Име и фамилия

Телефон

с код

05343

22

Кмет на Община

Нехрибан Ахмедова

21-91/ вътр. 109

10

Заместник – кмет на Община

Илхан Сали

20-33/ вътр. 106

21

Заместник – кмет на Община

Фатме Сали

20-33/ вътр. 106

8

Заместник – кмет на Община

Кадир Насуфов

21-63/ вътр. 103

23

Секретар на Община

Зюбейде Мехмед

21-90/ вътр. 102

3

Главен Архитект

Яна Рафаилова

20-30/ вътр. 111

Отдел „Общински приходи”

6

Главен специалист „Общински Приходи”

Сабахатин Мехмед

20-33/ вътр. 107

 

Главен специалист „Местни Данъци и Такси”

Айсел Мехмед

21-90/ вътр. 107

Обща администрация – Дирекция „Финансово-стопански дейности” и „Управление на собствеността”

16

Директор на дирекция

Хатидже Исуф

20-30/ вътр. 105

20

Главен специалист „Финанси”

Айджан Ниязи

20-30/ вътр. 113

20

Главен специалист „Финанси”

Елихаме Хюсменова

20-30/ вътр. 113

20

Главен специалист „Финанси”

Лютвен Хамдиева

20-30/ вътр. 113

20

Главен специалист „Финанси”

Джемиле Халилова

20-30/ вътр. 113

 

Главен специалист „Касиер”

Вилдан Халимова

 

12

Главен специалист „Човешки ресурси”

Севие Салимова

20-33/ вътр. 104

 

Главен специалист „Административно обслужване”

Айше Чиракова

21-90/ вътр. 115

 

Главен специалист „Административно обслужване”

Исмихан Мехмед

21-90/ вътр. 115

15

Главен специалист „Гражданска защита и Отбранително-мобилизационна подготовка”

 

21-91/ вътр.  110

17

Началник отдел “Общински приходи”

Емине Хюсеин

20-30/ вътр. 112

11

Старши експерт „Социални дейности и Образование”

Зюбейде Кьосева

20-33/ вътр. 104

22

Младши експерт „ Връзки с обществеността”

Тюркян Муса

21-91/ вътр. 101

17

Юрисконсулт

Нели Иванова

20-30/ вътр.112

Специализирана администрация – Дирекция „Проекти и инвестиции”, „Териториално-селищно устройство”

14

Директор на Дирекция

Вилдан Али

20-90/ вътр. 108

13

Главен специалист „Проекти и инвестиции”

Неврие Кязимова

20-90/ вътр. 108

12

Главен специалист „Проекти и инвестиции”

Селятин Мехмед

20-33/ вътр. 104

13

Главен специалист „Проекти и инвестиции”

Инджихан Хюсеин

20-90/ вътр. 108

2

Главен специалист „Териториално-селищно устройство”

Шабан Хасанов

20-30/ вътр. 111

2

Главен специалист „Териториално-селищно устройство”

Севим Ахмед

20-30/ вътр. 111

6

Главен специалист „Местни Данъци и Такси”

Фирдес Рафи

20-33/ вътр. 107

Оперативни дежурни

21-63/ вътр. 116

Кметства

Кмет на с.Борци

Бахри Хюсеин

05343/ 21-65

kmetstvo_bortsi@venets.bg

Кмет на с.Боян

Ердинч Еминов

053427/ 295

kmetstvo_boyan@venets.bg

Кмет на с.Буйновица

Мустафа Мустафа

053435/ 379

kmetstvo_buynovitsa@venets.bg

Кмет на с.Габрица

Мустафа Хамид

053437/215

kmetstvo_gabritsa@venets.bg

Кмет на с.Дренци

Бирол Шабан

05343/20-93

kmetstvo_drentsi@venets.bg

Кметски наместник на с.Денница

Джемал Хюсеин

053427/ 206

Кмет на с.Изгрев

Ерджан Мюстеджеб

053435/ 215

kmetstvo_izgrev@venets.bg

Кмет на с.Капитан Петко

Мехмед Мустафа

053427/ 215

kmetstvo_kpetko@venets.bg

Кмет на с.Осеновец

Шенол Ахмедов

05343/ 20-90

kmetstvo_osenovets@venets.bg

Кметски наместник на с.Страхилица

Недредин Мехмедов

053427/ 373

Кмет на с.Черноглавци

Валентин Рашков

053436/ 215

kmetstvo_chernoglavtsi@venets.bg

Кмет на с.Ясенково

Метхи Сали

053434/ 215

kmetstvo_yasenkovo@venets.bg

Център за обществена подкрепа

Директор на ЦОП

Сибел Кадир

05343/ 20-50