Община Венец

Стая

Длъжност

Име и фамилия

Телефон

с код

05343

22

Кмет на Община

Нехрибан Ахмедова

21-91/ вътр. 109

10

Заместник – кмет на Община

Илхан Сали

20-33/ вътр. 119

21

Заместник – кмет на Община

Фатме Сали

20-33/ вътр. 106

8

Заместник – кмет на Община

Кадир Насуфов

20-33/ вътр. 103

23

Секретар на Община

Зюбейде Мехмед

21-90/ вътр. 102

3

Главен Архитект

Яна Рафаилова

21-91/ вътр. 111

Отдел „Общински приходи”

6

Началник отдел “Общински приходи”

Емине Хюсеин

21-91/ вътр. 107

6

Главен специалист „Местни Данъци и Такси”

Айсел Мехмед

21-91/ вътр. 107

6

Главен специалист „Местни Данъци и Такси”

Фирдес Рафи

21-91/ вътр. 107

Обща администрация – Дирекция „Финансово-стопански дейности” и „Управление на собствеността”

16

Директор на дирекция

Хатидже Исуф

21-90/ вътр. 105

20

Главен специалист „Финанси”

Зекие Ариф

21-91/ вътр. 113

20

Главен специалист „Финанси”

Елихаме Хюсменова

21-91/ вътр. 113

20

Главен специалист „Финанси”

Йозлям Джевдет

21-91/ вътр. 113

20

Главен специалист „Финанси”

Джемиле Халилова

21-91/ вътр. 113

12

Главен специалист „Човешки ресурси”

Севие Салимова

21-91/ вътр. 121

 

Главен специалист „Административно обслужване”

Айше Чиракова

21-91/ вътр. 115

 

Главен специалист „Административно обслужване”

Исмихан Мехмед

21-91/ вътр. 115

19

Главен специалист “Общинска собственост”

Айджан Ниязи

21-91/ вътр. 112

19

Главен специалист “УС”

Лютвен Хамдиева

21-91/ вътр. 112

11

Старши експерт „Социални дейности и Образование”

Зюбейде Кьосева

21-91/ вътр. 104

22

Младши експерт „ Връзки с обществеността”

Тюркян Муса

21-91/ вътр. 101

17

Юрисконсулт

Нели Иванова

21-91/ вътр.122

Специализирана администрация – Дирекция „Проекти и инвестиции”, „Териториално-селищно устройство”

14

Директор на Дирекция

Вилдан Али

20-33/ вътр. 108

13

Главен специалист „Проекти и инвестиции”

Неврие Кязимова

21-91/ вътр. 118

12

Главен специалист „Проекти и инвестиции”

Селятин Мехмед

21-91/ вътр. 121

15

Главен специалист „Проекти и инвестиции”

Инджихан Хюсеин

21-91/ вътр. 110

2

Главен специалист „Териториално-селищно устройство”

Мехнур Фахрединова

21-91/ вътр. 111

2

Главен специалист „Териториално-селищно устройство”

Севим Ахмед

21-91/ вътр. 111

КАСА

21-91/ вътр. 117

Оперативни дежурни

21-63/ вътр. 116

Кметства

Кмет на с.Борци

Бахри Хюсеин

05343/ 21-65

kmetstvo_bortsi@venets.bg

Кмет на с.Боян

Ердинч Еминов

053427/ 295

kmetstvo_boyan@venets.bg

Кмет на с.Буйновица

Мустафа Мустафа

053435/ 379

kmetstvo_buynovitsa@venets.bg

Кмет на с.Габрица

Мустафа Хамид

053437/215

kmetstvo_gabritsa@venets.bg

Кмет на с.Дренци

Бирол Шабан

05343/20-93

kmetstvo_drentsi@venets.bg

Кмет на с.Денница

Джемал Хюсеин

053427/ 206

Кмет на с.Изгрев

Ерджан Мюстеджеб

053435/ 215

kmetstvo_izgrev@venets.bg

Кмет на с.Капитан Петко

Мехмед Мустафа

053427/ 215

kmetstvo_kpetko@venets.bg

Кмет на с.Осеновец

Шенол Ахмедов

05343/ 20-90

kmetstvo_osenovets@venets.bg

Кмет на с.Страхилица

Недредин Мехмедов

053427/ 373

Кмет на с.Черноглавци

Кенан Кязим

053436/ 215

kmetstvo_chernoglavtsi@venets.bg

Кмет на с.Ясенково

Насуф Якуб

053434/ 215

kmetstvo_yasenkovo@venets.bg

Център за обществена подкрепа

Директор на ЦОП

Сибел Кадир

05343/ 20-50

Skip to content