Община Венец

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ КЪМ 31.12.2013г.

дата на публикуване 17.03.2014 г.


Покана-публично обсъждане бюджет 2013 година


Отчети 2013


В изпълнение на изискванията на параграф 24 ал.1 от ЗДБ на РБ за 2013 година и т.34 от ДДС №12/18.12.2013 година се публикува одитния доклад и становището на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет и отчета за касово изпълнение на бюджета за 2013 година на община Венец

Одитно становище за заверка без резерви с обръщение на внимание на годишния финансов отчет на Община Венец за 2013 година

ОДИТЕН ДОКЛАД №0500303014 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЗА 2013 Г.

БАЛАНС НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЗА 2013 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА НА БАЛАНСА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЗА 2013 г.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ – 2013 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013 г.

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетната сметка за приватизация – код 10

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетната сметка за приватизация – код 11

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетната сметка за приватизация – код 12

Отчет за касовото изпълнение на набирателната сметка – код 33

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове – код 40

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове – РА код 42

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове – КСФ – код 98

Skip to content