Община Венец

Входящ № /дата

Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2 част І
01/04.05.2022 г.
Инджихан Хюсеин
Главен специалист „ПИ”
ДА
02/05.05.2022г.
Хатидже Исуф
Директор на дирекция „ФСД и УС”
ДА
03/09.05.2022г.
Айджан Ниязи
Главен специалист „УС”
ДА
04/09.05.2022г.
Айше Чиракова
Главен специалист „АО”
ДА
05/09.05.2022г.
Исмихан Мехмед
Главен специалист „АО”
ДА
06/09.05.2022г.
Айсел Мехмед
Главен специалист „МДТ”
ДА
07/09.05.2022г.
Тюркян Муса
Младши експерт „Връзки с обществеността”
ДА
08/09.05.2022г.
Нели Иванова
Юрисконсулт
ДА
09/09.05.2022г.
Бирсен Халидова
Старши специалист „АО”
ДА
10/09.05.2022г.
Зюбейде Кьосева
Старши експерт „О, К и СД”
ДА
11/10.05.2022г.
Лютвен Хамдиева
Главен специалист „УС”
ДА
12/10.05.2022г.
Мелят Халилова
Старши специалист „АО”
ДА
13/10.05.2022г.
Джемиле Халилова
Главен специалист „Финанси”
ДА
14/10.05.2022г.
Йозлям Джевдет
Главен специалист „Финанси”
ДА
15/10.05.2022г.
Елихаме Хюсменова
Главен специалист „Финанси”
ДА
16/10.05.2022г.
Нургюн Хасан
Старши специалист „АО”
ДА
17/10.05.2022г.
Джемал Хюсеин
Кметски наместник на с.Денница
ДА
18/12.05.2022г.
Медиха Юзеир
Старши специалист „АО”
ДА
19/12.05.2022г.
Вилдан Халимова
Главен специалист „Касиер”
ДА
20/12.05.2022г.
Неджат Салимов
Домакин – изпълнител
ДА
21/12.05.2022г.
Айсел Ибрахим
Старши специалист „АО”
ДА
22/12.05.2022г.
Зюбейде Мехмед
Секретар на община
ДА
23/13.05.2022г.
Айше Мехмед
Старши специалист „АО”
ДА
24/13.05.2022г.
Весиле Реджебова
Секретар на МКБППМН
ДА
25/13.05.2022г.
Севие Салимова
Главен специалист „ЧР”
ДА
26/13.05.2022г.
Селятин Мехмед
Главен специалист „ПИ”
ДА
27/13.05.2022г.
Шабан Хасанов
Главен специалист „ТСУ”
ДА
28/13.05.2022г.
Сабахатин Мехмед
Главен специалист „МДТ”
ДА
29/13.05.2022г.
Фирдес Рафи
Главен специалист „МДТ”
ДА
30/13.05.2022г.
Севим Ахмед
Главен специалист „ТСУ”
ДА
31/13.05.2022г.
Неврие Кязимова
Главен специалист „ПИ”
ДА
32/13.05.2022г.
Вилдан Али
Директор на дирекция „ПИ, ТСУ, КК”
ДА
33/13.05.2022г.
Недредин Мехмедов
Кметски наместник на с.Страхилица
ДА

 

Skip to content