Община Венец

Входящ № / дата
Име и фамилия
Длъжност
Вид на декларацията по чл.35, ал.1 т.2 – част I
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част ІI
01/30.01.2020г.
  Фирдес Рафи  
Главен специалист “МДТ”
ДА
02/31.01.2020г.
  Зекие Ариф  
Главен специалист “Финанси”
ДА
  03/31.01.2020г.
Рубил Халимов
Началник отдел “ОП”
ДА по чл.38,ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
  04/13.02.2020г.  
Левент Ахмедов
Юрисконсулт
ДА по чл.38,ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
  05/11.03.2020г.  
Гюлвер Сали
Секретар на МКБППМН
ДА по чл.38,ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
  06/ 01.06.2020г.  
Инджихан Хюсеин
Главен специалист „ПИ”
  ДА
  07/ 01.06.2020г.  
Емине Ахмедова
Главен специалист „УС”
  ДА
  08/ 01.06.2020г.  
Лютвен Хамдиева
Главен специалист „Финанси”
  ДА
  09/ 01.06.2020г.  
Елихаме Хюсменова
Главен специалист „Финанси”
  ДА
  10/ 01.06.2020г.  
Севие Салимова
Главен специалист „ЧР”
  ДА
  11/ 01.06.2020г.  
Айше Чиракова
Главен специалист „АО”
  ДА
  12/ 01.06.2020г.  
Исмихан Мехмед
Главен специалист „АО”
  ДА
  13/ 01.06.2020г.  
Сабахатин Мехмед
Главен специалист „МДТ”
  ДА
  14/ 01.06.2020г.  
Шабан Хасанов
Главен специалист „ТСУ”
  ДА
  15/ 02.06.2020г.  
Селятин Мехмед
Главен специалист „ПИ”
  ДА
  16/ 02.06.2020г.  
Джемиле Халилова
Главен специалист „Финанси”
  ДА
  17/ 02.06.2020г.  
Вилдан Халимова
Главен специалист „Касиер”
  ДА
  18/ 02.06.2020г.  
Неджат Салимов
Домакин – изпълнител
  ДА
  19/ 03.06.2020г.  
Айсел Ибрахим
Старши специалист „АО”
  ДА
  20/ 03.06.2020г.  
Гюлхан Ризаева
Старши специалист „АО”
  ДА
  21/ 03.06.2020г.  
Севим Ахмед
Главен специалист „ТСУ”
  ДА
  22/05.06.2020г.
Зюбейде Мехмед
Секретар
ДА
  23/ 05.06.2020г.  
Айсел Мехмед
Главен специалист „МДТ”
  ДА
  24/ 05.06.2020г.  
Медиха Юзеир
Старши специалист „АО”
  ДА
  25/ 05.06.2020г.  
Айше Мехмед
Старши специалист „АО”
  ДА
  26/ 05.06.2020г.  
Бирсен Халидова
Старши специалист „АО”
  ДА
  27/09.06.2020г.  
Ердинч Еминов
Главен специалист”ГЗ и ОМП”
  ДА
  28/ 10.06.2020г.  
Неврие Кязимова
Главен специалист „ПИ”
  ДА
  29/ 10.06.2020г.  
Зюбейде Кьосева
Старши експерт”О, К и СД”
  ДА
  30/ 11.06.2020г.  
Хатидже Реджеб
Главен специалист „Касиер-събирач”
  ДА
  31/ 11.06.2020г.  
Вилдан Али
Директор на Дирекция „ПИ, ТСУ и КК”
  ДА
  32/12.06.2020г.  
Хатидже Исуф
Директор на Дирекция „ФСД и УС”
ДА
  33/ 12.06.2020г.  
Нургюн Хасан
Старши специалист „АО”
  ДА
  34/ 12.06.2020г.  
Салиха Ахмед
Старши специалист „АО”
  ДА
  35/ 12.06.2020г.  
Мелят Халилова
Старши специалист „АО”
  ДА
  36/ 12.06.2020г  
Недживет Халим
Специалист „АО”
  ДА
  37/ 12.06.2020г  
Тюркян Муса
Младши експерт „Връзки с обществеността”
  ДА
  38/16.07.2020г.  
Весиле Реджебова
Секретар на МКБППМН
ДА
  39/03.08.2020г.  
Емине Хюсеин
Началник отдел “ОП”
ДА
  40/10.08.2020г.  
Нели Иванова
Юрисконсулт
ДА
Skip to content