Община Венец

Входящ № / дата Име и фамилия Длъжност Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част І Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част ІI
  01/08.05.2019   Айше Чиракова Главен специалист „АО” ДА изтегли
  02/08.05.2019   Исмихан Мехмед Главен специалист „АО” ДА изтегли
  03/08.05.2019   Елихаме Хюсменова Главен специалист „Финанси” ДА изтегли
  04/08.05.2019   Лютвен Хамдиева Главен специалист „Финанси” ДА изтегли
  05/09.05.2019   Емине Ахмедова Главен специалист „УС” ДА изтегли
  06/09.05.2019   Бирсен Халидова Старши специалист „АО” ДА изтегли
  07/09.05.2019   Зюбейде Кьосева Старши експерт „Образование, култура и СД” ДА изтегли
  08/09.05.2019   Хатидже Исуф Директор на Дирекция „ФСД и УС” ДА изтегли
  09/09.05.2019   Сабахатин Мехмед Главен специалист „МДТ” ДА изтегли
  10/09.05.2019   Хатидже Реджеб Главен специалист „Касиер-събирач” ДА изтегли
  11/10.05.2019   Рубил Халимов Началник отдел „ОП” ДА изтегли
  12/10.05.2019   Джемиле Халилова Главен специалист „Финанси” ДА изтегли
  13/10.05.2019   Севие Салимова Главен специалист „ЧР” ДА изтегли
  14/10.05.2019   Шабан Хасанов Главен специалист „ТСУ” ДА изтегли
  15/10.05.2019   Селятин Мехмед Главен специалист „ПИ” ДА изтегли
  16/10.05.2019   Айсел Ибрахим Старши специалист „АО” ДА изтегли
  17/10.05.2019   Гюлхан Ризаева Старши специалист „АО” ДА изтегли
  18/13.05.2019   Вилдан Халимова Главен специалист „Касиер” ДА изтегли
  19/13.05.2019   Нургюн Хасан Старши специалист „АО” ДА изтегли
  20/13.05.2019   Неджат Салимов Домакин – изпълнител ДА изтегли
  21/13.05.2019   Айсел Мехмед Главен специалист „МДТ” ДА изтегли
  22/13.05.2019   Инджихан Хюсеин Главен специалист „ПИ” ДА изтегли
  23/13.05.2019   Тюркян Муса Връзки с обществеността ДА изтегли
  24/14.05.2019   Севим Ахмед Главен специалист „ТСУ” ДА изтегли
  25/14.05.2019   Вилдан Али Директор на Дирекция „ПИ, ТСУ и КК” ДА изтегли
  26/14.05.2019   Неврие Кязимова Главен специалист „ПИ” ДА изтегли
  27/14.05.2019   Гюлвер Сали Секретар на МКБППМН ДА изтегли
  28/14.05.2019   Ердинч Еминов Главен специалист „ГЗ и ОМП” ДА изтегли
  29/14.05.2019   Зюбейде Мехмед Секретар на община ДА изтегли
  30/14.05.2019   Айше Мехмед Старши специалист „АО” ДА изтегли
  31/14.05.2019   Медиха Юзеир Старши специалист „АО” ДА изтегли
  32/14.05.2019   Салиха Ахмед Старши специалист „АО” ДА изтегли
  33/14.05.2019   Недживет  Халим Специалист „АО” ДА изтегли
  34/14.05.2019   Мелят Халилова Старши специалист „АО” ДА изтегли
  35/14.05.2019   Февзия Ахмедова Старши специалист „АО” ДА изтегли
  36/19.12.2019   Февзия Ахмедова Старши специалист „АО” ДА по чл.38,ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ