Община Венец

  Входящ № /дата  
  Име и фамилия
  Длъжност
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част І
Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част ІІ
01/05.06.2018
Айсел Мехмед
Гл.специалист МДТ
ДА
02/05.06.2018
Хатидже Исуф
Директор на Дирекция
ДА
03/06.06.2018
Селятин Мехмед
Главен специалист „ПИ”
ДА
04/06.06.2018
Севие Салимова
Главен специалист ЧР
ДА
05/06.06.2018
Рубил Халимов
Началник отдел „ОП”
ДА
06/06.06.2018
Ердинч Еминов
Главен специалист „ГЗ и ОМП”
ДА
07/06.06.2018
Лютвен Хамдиева
Главен специалист „Финанси”
ДА
08/06.06.2018
Исмихан Мехмед
Главен специалист „АО”
ДА
09/06.06.2018
Джемиле Халилова
Главен специалист „Финанси”
ДА
10/06.06.2018
Айсел Ибрахим
Старши специалист „АО”
ДА
11/06.06.2018
Гюлхан Ризаева
Старши специалист „АО”
ДА
12/06.06.2018
Бирсен Халидова
Старши специалист „АО”
ДА
13/06.06.2018
Нихат Адем
Шофьор-изпълнител
ДА
14/06.06.2018
Медиха Юзеир
Старши специалист „АО”
ДА
15/06.06.2018
Недживет Халим
Специалист „АО”
ДА
16/06.06.2018
Нургюн Хасан
Старши специалист „АО”
ДА
17/06.06.2018
Айше Чиракова
Главен специалист „АО”
ДА
18/06.06.2018
Емине Ахмедова
Главен специалист „УС”
ДА
19/06.06.2018
Гюлвер Сали
Секретар на МКБППМН
ДА
20/07.06.2018
Зюбейде Мехмед
Секретар на общината
ДА
21/07.06.2018
Вилдан Али
Директор на Дирекция „ПИ”,ТСУ,КК”
ДА
22/07.06.2018
Зюбейде Кьосева
Старши експерт „Образование, Култура и СД”
ДА
23/07.06.2018
Ахмед Ахмед
Старши специалист –Ел.техник
ДА
24/07.06.2018
Неджат Салимов
Домакин-изпълнител
ДА
25/07.06.2018
Бейсим Сабитов
Шофьор-изпълнител
ДА
26/07.06.2018
Вилдан Халимова
Главен специалист „Касиер”
ДА
27/07.06.2018
Неврие Кязимова
Главен специалист „Проекти и инвестиции”
ДА
28/07.06.2018
Салиха Ахмед
Старши специалист „АО”
ДА
29/07.06.2018
Шабан Хасанов
Главен специалист „ТСУ”
ДА
30/07.06.2018
Севим Ахмед
Главен специалист „ТСУ”
ДА
31/07.06.2018
Мелят Халилова
Старши специалист „АО”
ДА
32/07.06.2018
Айше Мехмед
Старши специалист „АО”
ДА
33/07.06.2018
Тюркян Муса
Мл.експерт Връзки с обществеността
ДА
34/07.06.2018
Хасан Хасан
Главен специалист „Касиер-събирач”
ДА
35/07.06.2018
Хатидже Реджеб
Главен специалист „Касиер –събирач”
ДА
36/07.06.2018
Сабахатин Мехмед
Главен специалист „МДТ”
ДА
37/07.06.2018
Февзия Ахмедова
Старши специалист „АО”
ДА
38/07.06.2018
Елихаме Хюсменова
Главен специалист „Финанси”
ДА
39/20.09.2018
Инджихан Хюсеин
Главен специалист “ПИ”
ДА
Skip to content