Община Венец

Наредба
НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, МЕСТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА  ОБЩИНА ВЕНЕЦ
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ВЕНЕЦ
НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ
НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
ОТМЕНЕНА – НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ГЛЕДАНЕ НА ЖИВОТНИ -ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

ОТМЕНЕНА – НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. ВЕНЕЦ ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА ВЕНЕЦ
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА ВЕНЕЦ
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА
НАРЕДБА №3 ЗА МЕСТНИЯ НАЕМ ЗА ЕДИНИЦА ПЛОЩ
НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

 

Skip to content