Община Венец бе класирана на първо място по прозрачност в област Шумен и на пето място сред всички институции в България за 2024 г.

След обявените резултати от годишния одит на интернет страниците на публичните организации и изготвения Рейтинг на активната прозрачност за 2024 г. сред българските държавни институции, фондация „Програма достъп до информация” постави община Венец на първо място по активна прозрачност в област Шумен и на пето място сред всички 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво.

Община Венец оглавява рейтинга с 94,5 % изпълнение на критериите за прозрачност, оценявани от фондацията, която прави постоянно наблюдение на законодателството и практиките, свързани с достъпа до информация в България и активното им публикуване в интернет страниците на институциите.

Г-жа Нехрибан Ахмедова е избрана за заместник-председател на Постоянната комисия по земеделие и развитие на селските райони на Националното сдружение на общините в Република българия

На 16 май в град София се проведе учредително заседание на постоянната комисия по земеделие и развитие на селските райони. Постоянната комисия по земеделие и развитие на селските райони (ПКЗРСР) е една от комисиите с най-широк обхват от дейности, поради това, че 215 от всички 265 общини попадат в дефиницията за селски район, според националния Стратегически план за развитие на земеделието.

Новият състав на Комисията се състои от 154 представители от 101 общини. От тях кметове са 23, председатели на общински съвети – 12, заместник-кметове – 32, 18 общински съветника и 68 общински експерти.

В учредителното заседание на комисията участваха 48 от нейните членове. Те единодушно преизбраха своя председател д-р Красмир Джонев, кмет на община Летница.

Председателят ще има 5-ма заместници, един от които е Кметът на Община Венец – Нехрибан Ахмедова.