С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите  избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Община Венец Ви уведомява за следното:

До 12.10.2019 г. включително, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец подписано собственоръчно до кмета на общината или кметство по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 17-МИ), с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/.

До 12.10.2019 г. включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 13-МИ) се прави писмено до Кмета на общината или кметство собственоръчно подписано.

До 19.10.2019 г., включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление по образец за отстраняването им до Кмета на общината или кметство (Приложение № 7-МИ). Заявлението се подава собственоръчно подписано.

До 21.10.2019 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Заявлението (Приложение № 17-МИ), трябва да е собственоръчно подписано и подадено до Кмета на общината или кметство, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.