Административно - технически услуги Устройство на територията

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2112 Издаване на разрешение за строеж

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2518 Изменение на план на новообразувани имоти