Административни услуги Кадастър

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца