2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 74; чл. 76 от Закона за гражданска регистрация;
  • чл. 110, ал. 2, т. 4; чл. 110, ал. 2, т. 7 от Закон за местните данъци и такси;
  • т.37 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Решение на съда или административен акт за промяна, допълнение, вписване или отбелязване в съставения вече акт.
  • Официални документи;

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно.

Срок на изпълнение:

  • 1 работен  ден.

 Заявление / Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата - изтеглете тук

 

Списък с услуги