2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданска регистрация;
  • чл. 110, ал. 1, т. 11 от Закон за местните данъци и такси;
  • чл. 3 от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;
  • т.34 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Документи, издадени от Дирекция “Проекти и инвестиции”, „ТСУ”и  „Координация и контрол”- (по служебен път);
  • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 10 /десет/ лева

Срок на изпълнение:

  • 1  работен ден

Заявление / Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата - изтеглете тук

Списък с услуги