2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 24, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация;
  • чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца;
  • чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси;
  • чл. 16 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
  • т.20 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 7 /седем/ лева

Срок на изпълнение:

  • 1  работен ден

Заявление / Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата - изтеглете тук

 

Списък с услуги