2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация;
  • т.17 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Документ за самоличност на родителите (лични карти);
  • Съобщение за раждане; (прави се от ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение; компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в лечебно заведение; длъжностното лице по гражданското състояние, когато в населеното място няма компетентно медицинско лице);
  • Декларация за припознаване (в случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак).

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно.

Срок на изпълнение:

  • 1  работен ден

Заявление / Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата - изтеглете тук

 

Списък с услуги