2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 19, ал. 2; чл. 19, ал. 3 от Семейния кодекс;
  • т.16 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Документ за промяна на режима на имуществените отношения между съпрузите.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно.

Срок на изпълнение:

  • 1  работен ден

Заявление / Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата - изтеглете тук

 

Списък с услуги