2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 88, ал. 4; чл. 24, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация;
  • чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закон за местните данъци и такси;
  • т.14 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Платена такса за административната услуга.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

  • Неприложимо.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 7 /седем/ лева

Срок на изпълнение:

  • 1  работен ден

Заявление / Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата - изтеглете тук

 

Списък с услуги