2033 Възстановяване или промяна на име

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • Чл. 19a от Закона за гражданска регистрация;
  •  т.10 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец с нотариална заверка на подписа;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно.

Срок на изпълнение:

  • 1  работен ден

Заявление / Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата - изтеглете тук

Списък с услуги