2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • чл. 1; чл. 8 от Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена;
  • т.5 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 10 /десет/ лева

Срок на изпълнение:

  • 1  работен  ден

Заявление / Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата - изтеглете тук

Списък с услуги