Нормативни документи

Административнопроцесуален кодекс

Наредба за административно обслужване

Наредба за административния регистър

Закон за електронното управление

Закон за електронния документ и електронен подпис

Наредба за електронните административни услуги

•Харта на клиента

•Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Венец

•Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в община Венец

Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на документи

Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция "Електронно Управление"