Природни ресурси

 

Релеф – Преобладаващият тип релеф е равнинно-хълмист


Климат – Попада в умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област и се характеризира с горещо лято и студена зима


Валежи – максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през зимата, като амплитудата в годишния ход на валежите /разликата между лятната и зимната им сума/ достига до 15-25% от годишната им сума.


Почви – Разпространени са карбонатните, типичните и изложените черноземи /оподзолените/ черноземи, подходящи за отглеждане на технически култури, тютюн, слънчоглед и трайни насаждения.


Флора и фауна – Горите са едно от големите богатства на община Венец. Те заемат 66 180 дка, в които са включени и земи от горския фонд на общината – включва над 40 дървесни видове, в т. ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни растителни видове. В горите се срещат различни видове едър и дребен дивеч.