Екология

Състояние на въздуха – Средната температура през годината 10,9 градуса, през януари – 16 градуса, през юни – 23 градуса.

Състояние на водите - В общината няма канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води.

Програма за упрявлевие на отпадъци 2015-20120 г.