КОНКУРСИ

Заповед №076/11.03.2020г. за обявяване на конкурси за длъжностите - Юрисконсулт към Дирекция "ФСД и УС" и Началник отдел "Общински приходи" в Община Венец

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС:

-Мотивационно писмо;

-Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;

- Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС, във връзка с чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

-Подробна автобиография;

 

Заповед №102/25.03.2020г. за прекратяване на конкурсните процедури за длъжностите - Юрисконсулт към Дирекция "ФСД и УС" и Началник отдел "Общински приходи" в Община Венец

 

КОНКУРСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕНЕЦ