Решения на Общински съвет - мандат 2019_2023г.

 

Архив

 

РЕШЕНИЕ

НОМЕР

ОТНОСНО


ПРОТОКОЛ №1 от 07.11.2019г.

дата на публикуване:14.11.2019г.


1


Избор на Председател на Общински съвет - ВенецПРОТОКОЛ №2 от 27.11.2019г.

дата на публикуване:04.12.2019г.


2


Сформиране на постоянните комисии


3


Избор на временна комисия за изработване на нов или актуализация на сега съществуващия  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет неговите  комисии и взаимодействието му с общинската администрация


4


Определяне  на представител на Общински съвет в Областния съвет за развитие в област Шумен

5


Определяне на представител в Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България


6


Предложение за промяна в организационната структура на общинска администрация и определяне  размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и на кметовете по населените места


7


Актуализиране на капиталовата програма по бюджета за 2019г.


8Предоставяне на индивидуални Коледни подаръци за децата от детските градини в Община Венец.


9


Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Венец, със срок на действие 2019-2021 г.


10


Определяне на представител на община Венец в общото събрание на съдружниците на „ВиК - Шумен“ ООД


11


Отпусканена еднократна финансова помощ на жителите на община Венец с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури


12


Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение


 

ПРОТОКОЛ №3 от 18.12.2019г.

дата на публикуване:25.12.2019г.


13

 

Избор на заместник – председател на Общински съвет – Венец.


14


Извършване на вътрешни компенсирани промени в списъка за капиталови разходи за 2019 г.


15


Кандидатстване по Национална кампания на Проект “Красива България” за бюджет 2020 г. с обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец, I етап - „Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени”.


16


Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.


17


Трансформиране на непризнатите разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.


18


Акуализация на бюджета на община Венец за 2019 г.


19


Избор на делегат за отчетно – изборното общо събрание на Сдружение Толерантност.


20


Приемане на общински план при бедствия – Венец 2019 г.


21


Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ VI – озеленяване, кв.56, по плана на с.Венец, община Внец.


22


Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за ПИ 451, кв.35 по плана с.Ясенково, община Венец.


23


Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ ХХ – озеленяване и УПИ IV-445, кв.60, по плана на с.Венец, община Вeнец.


24


Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.


 

ПРОТОКОЛ №4 от 10.02.2020г.

дата на публикуване:17.02.2020г.

 

25

 

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Венец за периода – 2019 – 2023 г.


26

 

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г


27

 

Приемане на проекта за бюджет на Община Венец за 2020 г.


28

 

Разглеждане на Предложение за финансиране на капиталови разходи за «МБАЛ - Шумен» АД от бюджета на община Венец за 2020 г.


29

 

Предложение за определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в община Венец.


30

 

Определяне на нов размер на възнагражденията на общинските съветници към Общински съвет – Венец.


31

 

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Венец за мандат 2015-2019 година.


32

 

Приемане на Програма за управление на Община Венец за мандат 2019-2023 година.


33

 

Приемане на отчет на кмета на община Венец за изпълнение на приетите актове на общински съвет – Венец за периода 28.01.2019 г. до 18.12.2019 г.


34

 

Приемане на Обобщен доклад за осъществените читалищни дейности в община Венец през 2019 г.


35

 

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Венец през 2020 г.


36

 

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2020 г. на Община Венец.


37

 

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Венец през 2019 г.


38

 

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.


39

 

Приемане на План за действие за общинските концесии за 2020 г.


40

 

Приемане на годишен план за паша, правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади, одобряване на задълженията на общината и ползвателите за поддържане на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.


41

 

Приемане на нова Наредба за реда  на ползване на дървесина, добита извън горските територии в община Венец.


42

 

Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.


43

 

Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване  - полски пътища за ползване и определяне на цена в размер на средно рентно плащане за землище на територията на Община Венец за стопанската 2019/2020 год.


44

 

Предоставяне на безвъзмездно право на управление – публична общинска собственост на «Български поши» ЕАД.


45

 

Продажба на недвижим имот общинска собственост – предаваемо място по плана на с.Изгрев.


46

 

Представителство на Община Венец в Асоциацията по ВиК на обособена  територия обслужвана от «ВиК-Шумен» ООД, гр.Шумен.


47

 

Учредяване сервитут – право на прокарване за изграждане на линеен обект на техническа инфраструктура през имоти публична общинска собственост за обект: «Изграждане на оптична свързаност на територията на с.Изгрев с подземна оптична мрежа на А1 България ЕАД»


48

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Венец, във връзка с постъпил протест с вх.№ РД 11-01-01 от 17.01.2020 г.


49

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Венец, във връзка с постъпил протест с вх.№ РД 11-01-02 от 17.01.2020 г.


50

 

Кандидатстване на Община Венец с проект: „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление на Община Венец“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.


51

 

Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на физически и юридически лица.


 

ПРОТОКОЛ №5 от 30.03.2020г.

дата на публикуване:06.04.2020г.


52


Издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Венец, сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие”.


53


Издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за Проект „Изграждане на спортна площадка в с.Боян, община Венец”, сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие”.

54


Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Венец 2014-2020 г., през 2019 г.


55


Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през2020 г.


56


Актуализация на бюджета на община Венец за 2020 г.


57


Отдаване под наем на помещение Публична общинска собственост.


58


Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Венец /2016 – 2020 г./ и отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Община Венец /2015 – 2020 г./


59


Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2020 г. н община Венец.


60


Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.


ПРОТОКОЛ №6 от 20.05.2020г.

дата на публикуване:27.05.2020г.

61

 

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Венец за периода 2020 – 2021 г.


62

 

Годишен план за действие за 2021 г. по изпълнение на стратегия за развитие на социалните услуги в Община Венец 2016 – 2020 г.


63

 

Актуализация на бюджета на община Венец за 2020 г.


64

 

Отпускане на помощи на абитуриенти в тежко материално състояние.


65

 

Разглеждане на Предложение от „Сибер - 82” ЕООД, ЕИК 200070794, относно - Договор за концесия от 22.10.2013 г. и анекс към него от 14.07.2014 г. на язовир „Изгрев” – с.Изгрев.


ПРОТОКОЛ №7 от 27.05.2020г.

дата на публикуване:03.06.2020г.

66

 

Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на капиталови разходи.ПРОТОКОЛ №3 от 18.12.2019г.

13

Избор на заместник – председател на Общински съвет – Венец.

14

Извършване на вътрешни компенсирани промени в списъка за капиталови разходи за 2019 г.

15

Кандидатстване по Национална кампания на Проект “Красива България” за бюджет 2020 г. с обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец, I етап - „Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени”.

16

Ползване на временен безлихвен заем между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

17

Трансформиране на непризнатите разходи в трансфер между бюджетната сметка и сметките за средствата от Европейския съюз.

18

Акуализация на бюджета на община Венец за 2019 г.

19

Избор на делегат за отчетно – изборното общо събрание на Сдружение Толерантност.

20

Приемане на общински план при бедствия – Венец 2019 г.

21

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ VI – озеленяване, кв.56, по плана на с.Венец, община Внец.

22

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за ПИ 451, кв.35 по плана с.Ясенково, община Венец.

23

Одобряване на Скица – предложение за ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ ХХ – озеленяване и УПИ IV-445, кв.60, по плана на с.Венец, община Внец.

24

Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение от жители на Община Венец.