Проекто наредби

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основане чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс, прилагам на вниманието на жителите на община Венец в 14-дневен срок, считано от 29.08.2016г. за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения.

Предложения, препоръки и др. по проекта на Наредбата могат да подават в деловодстна Общински съвет при община Венец или на emil: obs_vn@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Венец

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.12.2013г. включително  в Информационния център на Община Венец.

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Венец

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Венец.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.12.2013г. включително  в Информационния център на Община Венец.

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Венец

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за съставянето на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Венец.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.12.2013г. включително  в Информационния център на Община Венец.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ