ВИДОВЕ УСЛУГИ В КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

ВИДОВЕ УСЛУГИ

Издаване на удостоверение за семейно положение

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; чл.13 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; чл.14 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата 

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и родствени връзки

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.2 от Закона за гражданска регистрация; чл.15 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.18 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; чл.21 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  декларация по чл.21, ал.2 от  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 20.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

Нормативна уредба: чл.95 и 98, във връзка с чл.5, т.3, чл106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.22 и 24 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  документи по чл.92 от ЗГР, документ за собственост, документи за ползване на имота за жилищни нужди, други документи, доказващи собствеността или ползването на имота, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Нормативна уредба:  чл.96 и чл.99  от Закона за гражданска регистрация; чл.23 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НП

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Нормативна уредба:  чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.6 от Закона за семейни помощи, чл.16 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, копие от акт за раждане, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.2, във връзка с чл.40, ал.1 изр. второ  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи:

- Документ за самоличност на младоженците и на кръстниците;

- Декларация, че не съществуват пречки за сключване на брак по чл.7 СК;

- Медицинско свидетелство;

Образци на документи: Искане по образец

 

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.2, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за първи път

Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1 изр. второ  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност на починало лице, писмено съобщение за смърт

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път

Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност на наследник, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

Нормативна уредба:  чл.88, ал.4, и чл.24, ал.1  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Нормативна уредба:  чл.106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 7 дена /след получаване на ЕГН/

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 40.00 лв.

 

Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции

Нормативна уредба:  чл.106, ал.1, т.2 от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Писмо на държавен орган или институция

Срок на изпълнение: 7 дни

 

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Нормативна уредба:  чл.431, ал.3 и 4  от Гражданско процесуален кодекс 

Изисквания и необходими документи: Искане от ЧСИ

Срок на изпълнение: 7 дни

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за наследници

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация,  чл.2, ал.5 и чл.10 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

 Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност; Молба –декларация попълнена с коректни данни за наследниците на починалия;

Образци на документи: Искане по образец

Искането се подава от лице, което има качество на наследник или след предоставяне  на удостоверение от съответен държавен орган, овластяващо заявителя да получи удостоверение за наследници на друго лице.

Срок на изпълнение: 7 дена /при необходимост от събиране на информация, срокът за извършване на услугата може да бъде удължен до 30 дена/. Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната община по реда на АПК.

 Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7.00 лв.

 

Нотариална заверка

Нормативна уредба: чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Тарифата за нотариални такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност

Срок на изпълнение: Веднага

Цена на услугата: - за удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес таксата е в размер на – 5.00 лв.

- за всеки следващ подпис – 2.00 лв.

- за удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – 10.00 лв.