ВИДОВЕ УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 Нормативна уредба: чл.3, ал.2 и 3 от Приложение 2 към ЗМДТ

Изисквания и необходими документи:  за недвижим имот /актуална скица и  нотариален акт/, за земеделска земя /скица и удостоверение за характеристика, при необходимост и удостоверение за наследници/

Образци на документи: Искане по oбразец

Срок на изпълнение: обикновена /5 раб.дни/, бърза /3 раб.дни/, експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: 6 месеца

Цена на услугата: За ФЛ - обикновена – 5.00 лв., бърза – 7.00 лв., експресна – 12.00 лв.

                           За ЮЛ - обикновена – 7.00 лв., бърза – 10.00 лв., експресна – 20.00 лв. 

 

2. Издаване на удостоверение за данни, декларирани по ЗМДТ

 Нормативна уредба:

Изисквания и необходими документи: 

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: обикновена /5 раб.дни/, бърза /3 раб.дни/, експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 4.00 лв., бърза – 6.00 лв., експресна – 8.00 лв.

 

3. Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство

 Нормативна уредба: чл.41 от ЗМДТ

Изисквания и необходими документи: 

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: обикновена /5 раб.дни/, бърза /3 раб.дни/, експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 4.00 лв., бърза – 6.00 лв., експресна – 8.00 лв.

 

4. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

 Нормативна уредба: Глава втора, раздел ІV от ЗМДТ

Изисквания и необходими документи: 

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: обикновена /5 раб.дни/, бърза /3 раб.дни/, експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 4.00 лв., бърза – 6.00 лв., експресна – 8.00 лв.

 

5. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижим имот за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на Община Венец

 Нормативна уредба: чл.14 от ЗМДТ

Изисквания и необходими документи: 

Образци на документи: Декларация по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

6. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

 Нормативна уредба: чл.54, ал.1 от ЗМДТ

Изисквания и необходими документи: 

Образци на документи: Декларация по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

7. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано превозно средство, без леки автомобили

 Нормативна уредба: чл.54, ал.1 от ЗМДТ

Изисквания и необходими документи: 

Образци на документи: Декларация по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

8. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък

 Нормативна уредба: чл.61н  от ЗМДТ

Изисквания и необходими документи: 

Образци на документи: Декларация по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

9. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

 Нормативна уредба: чл.71  от ЗМДТ

Изисквания и необходими документи: 

Образци на документи: Декларация по образец

Срок на изпълнение: след решение на ОбС

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

10. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

 Нормативна уредба: глава втора от ЗМДТ

Изисквания и необходими документи: 

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: обикновена /5 раб.дни/, бърза /3 раб.дни/, експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 4.00 лв., бърза – 6.00 лв., експресна – 8.00 лв.