ВИДОВЕ УСЛУГИ-ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО”

 

1. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти  в регулация 

 Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК), чл. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС), § 1, т. 1, б. "а" от Закона за администрацията (ЗА)

Изисквания и необходими документи: Документ за платена такса за услугата, документи за собственост, удостоверение за наследници при наследствени имоти 

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: в регулация – 15 лв. и извън регулация-8.00 лв.

 

2 Приемане на документи и прекратяване на собственост върху недвижим имот и отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план.

 Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документи за собственост, удостоверение за наследници при наследствени имоти

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 8.00 лв. +8.00 лв.

 

3. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост 

 Нормативна уредба: чл. 64 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документи за собственост, удостоверение за наследници при наследствени имоти

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 8.00 лв.

 

4 Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

 Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК), чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 5.00 лв.

 

5 Справка по актови книги

Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК), чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 5.00 лв.

 

6 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

 Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК), §1, т.1,б.”а” от Закона за администрацията (ЗА)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 5.00 лв.

 

7 Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост

 Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК),

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 5.00 лв.

 

8 Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план

 Нормативна уредба: чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот, скица - предложение за исканото изменение съгласно чл.135, ал.2, мотиви и основания за исканото изменение от проектанта, писмено съгласие с нот. заверени подписи от собствениците и носителите на ограничени вещни права на съседните имоти при искане за свързано застрояване на обща граница

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 30.00 лв. за ФЛ и 100 лв. за ЮЛ и ЕТ  

 

9 Издаване на скица-виза за проектиране

 Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 6 месеца

Цена на услугата: 25 лв. за ФЛ и 70 лв. за ЮЛ и ЕТ  

 

10 Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видове строежи от ІV и V категория

 Нормативна уредба: 177 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: безсрочен

Цена на услугата: 30 лв. за ФЛ и 150 лв. за ЮЛ и ЕТ  

 

11 Разглеждане, съгласуване и/или одобряване на проекти /идейни, технически и работни/ с цел издаване на разрешение за строеж

 Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК), чл.142, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 2 години

Цена на услугата: 40 лв. за ФЛ и 100 лв. за ЮЛ и ЕТ  с даклод за оценка за съответствие и 40 лв. за ФЛ и 250 лв. за ЮЛ и ЕТ с решение на ОбЕС

 

12 Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект

 Нормативна уредба: чл.154 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 2 години

Цена на услугата: 10 лв. за ФЛ и 50 лв. за ЮЛ и ЕТ  

 

13 Изготвяне на справки относно изменения на устройствени планове и схеми

 Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 5 лв.

 

14 Съгласуване на инвестиционни проекти за ВЕИ обекти

 Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 250 лв.

 

15 Издаване на разрешение за строеж

 Нормативна уредба: чл.141, чл.142, чл.143, чл.144, чл.145, чл.148 и чл.152 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи:Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 2 години

Цена на услугата: 30 лв. за ФЛ  и

15.1.    При високо строителство юридическите лица и  еднолични търговци заплащат на кв.м. застроена площ-1,00 лв. но не по-малко от 300 лв. и не повече от 1000,00 лв.

15.2.     При ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ юридическите лица и еднолични търговци заплащат на линеен  метър / за 1 бр. имот или обект /    – 0,50 лв., но не по-малко от 100,00 лв. и не повече от 500,00 лв.

15.3.    При ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ за комплексно разрешение  юридическите лица и еднолични търговци за възобновяеми енергоизточници  заплащат  такса в размер на 2000 лв.

 

16 Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

 Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК), закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот, декларация за заинтересуваните лица.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 30 лв.

 

17 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

 Нормативна уредба: чл.56 от Закона за устройство на територията и Наредба за разполагане на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 20 лв.

 

18 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

 Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 10 лв. за ФЛ и 30 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

19 Приемане и презаверяване на екзекутивна документация

 Нормативна уредба: чл.74, ал.3 във връзка с чл.175 от Закона за устройство на територията

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 10 лв. за ФЛ и 50 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

20 Издаване разрешение за строеж без инвестиционен проект

 Нормативна уредба: чл.148 във връзка с чл.153 и чл.147 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 2 години

Цена на услугата: 20 лв. за ФЛ и 50 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

21 Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право

 Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 8 лв. за ФЛ и 30 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

22 Включване на земеделски земи в границите на урбанизационните територии

 Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 20 лв.

 

23 Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

 Нормативна уредба: чл.176а, ал.5 ЗУТ и чл.15, чл.16 от Наредба 5 за техническите паспорти на строежите /ДВ бр. 7/2007г./

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, технически паспорт 2 бр

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: веднага

Срок на действие на адм. акт: безсрочно

Цена на услугата: 10 лв.

 

24 Презаверяване на скици от издаването на която са изтекли 6 месеца

 Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за кадастъра (ЗК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот, скица оригинал

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 6 месеца

Цена на услугата: 10 лв. за ФЛ и 30 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

25 Издаване на скица за поземлен имот

 Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за кадастъра (ЗК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден/1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 6 месеца

Цена на услугата: 15 лв. за ФЛ и 50 лв. за ЮЛ и ЕТ  /за експресна услуга цената се удвоява/

 

26 Изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП/ подробен устройствен план/

 Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 8 лв.

 

27 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояване

 Нормативна уредба: чл. 159, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, Протокол №2, разрешение за строеж, Трасировъчен проект, ПУП или виза за проектиране

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 15 лв.

 

28 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

 Нормативна уредба: чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот, Акт образец №15

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 8 лв. за ФЛ и 50 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

29 Издаване удостоверение за търпимост

 Нормативна уредба:  § 127, ал.1 и ал.8 от ПЗР на ЗУТ за строежи строени преди 31.03.2001г.

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, декларация от трима съседи нотариално заверен

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: безсрочно

Цена на услугата: 8 лв.

 

30 Право на преминаване и прокарване през общинска собственост , за линейна техническа инфраструктура

Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за общинската собственост ЗОС

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 1 лв. на 1 линеен метър /за 1 бр. имот или обект/ но не по – малко от 200лв

 

31 Одобряване на подробен устройствен план – ПЗ, ПР

 Нормативна уредба: чл.129 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот, проектна документация в 3 екземпляра.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 30 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 20 лв. за ФЛ и  За юридически лица и еднолични търговци:

- до 1 дка- 100 лв.

- от 1 до 3 дка- 150 лв.

-  над 3 дка –150 лв. плюс 50 лв. за всеки следващ дка.