Изплащане на "Бели петна"-чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

1. Надлежно попълнен формуляр Заявление по образец, който може да се получи от стая №17, ет.2 на Община Венец или да бъде свален от интернет-сайта на Общината - www.venec.bg

-          2. Към заявлението се прилагат следните документи:

-          Копие от документ за собственост на земеделската земя - решение от поземлена комисия, нотариален акт или договор за делба;

-          Копие от удостоверение за банкова сметка, ако подателят на заявлението желае полагащата се сума да бъде получена по банков път;

-          Актуално удостоверение за наследници (издадено не по-рано от 6/шест/ месеца преди датата на настоящето заявление), когато изплащането на сумата за „бели петна“ се заявява от наследник/ци на починал собственик на имот;

-          Пълномощно рег.№........... от дата: .................... /при необходимост/, в случай, че имотът не е собственост на лицето, подаващо искането за изплащане на полагащите се суми и/или в случай, че имотът/тите има/имат двама и повече съсобственика/наследника и заявлението се подава от един от тях се изисква това лице да бъде упълномощено да получава полагащите се суми от името на останалите съсобственици/наследници;

-          Адрес, телефон/GSM, e-mail за контакти;

-          Декларация, че собственика/съсобственика/наследника/наследниците не е/са извършвал/и разпоредителни сделки (продажба, дарение и др.) с имота/тите;

-          Други допълнителни документи, ако има такива.

3. Заявлението се подава по един от следните начини:

-           В стая 17, ет.2 на Община Венец;

-           чрез куриер или пощенска пратка на адрес: 9751 с. Венец, ул.“Кирил и Методий“ №24 /препоръчано до Община Венец/;

4. Средствата се изплащат по начина на заявяване във формуляра, подаден от собсвеника/съсобственика/наследника/ци, пълномощника/, а именно:   Ако лицето е заявило възстановяването на средствата, полагащи се за плащане за т.н. „бели петна“ по касов начин(в брой), същите ще се изплащат от касата на общината след тяхната проверка и одобрение - стая 17, етаж 2, а ако в заявлението е посочено изплащането им да бъде по банков път, то сумата ще бъде преведена с платежно нареждане на посочена от заявителя банкова сметка.

УКАЗАНИЯ относно подаването на заявление и получаването на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ-бланка за изплащане на на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ-бланка за изплащане на на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ