Телефонен указател

Стая Име, презиме и фамилия Телефон
22 Нехрибан Османова Ахмедова
Кмет на Община
тел.21-91, вътр. 109
10 Илхан Сали Сали
Зам.кмет на Община
тел.20-33, вътр. 106
21 Фатме Аптула Сали
Зам.кмет на Община
тел.20-33, вътр. 106
23 Зюбейде Ибрям Мехмед
Секретар
тел.21-90, вътр. 102
Обща администрация Дирекция "ФСД и УС"
16 Хатидже Сали Исуф
Директор
тел.20-30, вътр. 105
20 Елихаме Илязова Хюсменова
Гл.специалист "Финанси"
тел.20-30, вътр. 113
20 Лютфен Ахмедова Тефик
Гл.специалист "Финанси"
тел.20-30, вътр. 113
20 Джемиле Махмудова Халилова
Гл.специалист "Финанси"

тел.20-30, вътр. 113

20 Вилдан Алиева Халимова
Гл.специалист "Касиер"
тел.20-30, вътр. 113
12 Севие Салиева Салимова
Гл.спец. "Чов.рес."
тел.20-33, вътр. 104
11 Зюбейде Реджебова Кьосева
Ст.експерт "Соц.дейности"
тел.20-33, вътр. 104
22 Тюркян Хилмиева Муса
Мл.експерт "Връзки с обществеността"
тел.21-91, вътр. 101
Отдел "Общински приходи"
Рубил Руфиев Халимов
Началник отдел
тел.20-30, вътр. 112
17 Сабахатин Яхя Мехмед
Гл.специалист "Общ.прих."
тел.20-33, вътр. 107
06 Хатидже Осман Реджеб
Гл.специалист "Финанси"
тел.20-33, вътр. 107
17 Емине Фикретова Ахмедова
Гл.специалист "УС"
тел.20-30, вътр. 112
Специализирана администрация - Дирекция "АО, ПИ и ТСУ"
14 Вилдан Галиб Али
Директор
тел.20-90, вътр. 108
Айше Ахмедова Чиракова
Гл.специалист "АО"
тел.21-90, вътр. 115
Исмихан Мехмедова Мехмед
Гл.специалист "АО"
тел.21-90, вътр. 115
10 Неврие Тахир Халим
Гл.специалист "ПИ"
тел.20-33, вътр. 108
12 Селятин Себайдин Мехмед
Гл.специалист "ПИ"
тел.20-33, вътр. 104


15 Шабан Назимов Хасанов
Гл.специалист "ТСУ"
тел.20-30, вътр. 111

Весиле Мехмедова Реджебова директор на ЦОП

тел.20-50
03 Реджеб Ибрямов Реджебов
Специалист-физкултура
10 Мустафа Недрет Мюмюн
Мл.специалист "ПИ"
тел.20-33, вътр. 106
10 Гюлвер Мехмед Сали
Секретар на МКБППМН
тел.21-90, вътр. 115
10

Айсел Алиосман Мехмед Гл.специалист "МДТ"

тел.21-90, вътр. 115
E-mail: obs_vn@abv.bg