Център за услуги и информация на гражданите

 

 

КАО
Нормативни документи

Административни услуги по  гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги  Местни данъци и такси
Административно - технически услуги     Устройство на територията
Административно - технически услуги        Общинска собственост 
Административни услуги Кадастър
Административни услуги Контрол по строителство 

Административни услуги  Зелена система

Административни услуги Селско стопанство и екология

Административни услуги Търговия, туризъм и транспорт

      Административните услуги, които община Венец 

      извършва, се  предоставят от Центъра за услуги

      и информация на гражданите. 

 

      Център за услуги и информация на гражданите  

 

       Адрес: община Венец, с.Венец ул.Кирил и Методий

       №24, партер, в сградата на община Венец    

       

       Ел. поща:obs_vn@abv.bg

        

         Телефон за връзка:  05343/21-90;

         

          Факс:  05343/8980

        

        Работно време:  от 8:00 до 16:30 часа без прекъсване

  

 

 

 

Начини на заявяване на административни услуги:

 •  Лично или чрез уполномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в прокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по факс 05343/8980;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

 

 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

* като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

* като върешна куриерска пратка;

* като международна препоръчана пощенска пратка;

 Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

 • На гише „Каса” в Център за услуги и информация на гражданите;
 • По банкова сметка:
 • IBAN: BG14DEMI92408400038510 
 • BIC: DEMIBGSF
 • БАНКА: „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД  офис с. Венец

 

 

 Административен регистър: http://iisda.government.bg/