ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по проектно предложение „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“ във връзка с предстоящото кандидатстване на община Венец по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване

21.06.2018 г. - Покана

21.06.2018 г. - Образци

21.06.2018 г. - Техническа спецификация

21.06.2018 г. - Чертежи - Централен парк в с. Венец, община Венец

21.06.2018 г. - Чертежи - Площадно пространство в с. Ясенково, община Венец

21.06.2018 г. - Чертежи - Площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец

21.06.2018 г. - Чертежи - Площадно пространство в с. Венец, община Венец 

06.07.2018 г. - Протокол

06.07.2018 г. - Решение

06.07.2018 г. - Оферта №1

06.07.2018 г. - Оферта №2

06.07.2018 г. - Оферта №3